Czy zapisać dziecko do I klasy ?

Drukuj
Utworzono: wtorek, 26, luty 2013

Czy zapisać moje dziecko do klasy I?

 

Wiosną każdego roku, kiedy trzeba podjąć decyzje o zapisaniu dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, takie pytanie zadaje sobie wielu rodziców. Jest to w gruncie rzeczy pytanie o gotowość dziecka do uczenia się czytania, pisania i liczenia na sposób szkolny.

W roku, w którym dziecko kończy pięć lat jego rodzice są zobowiązani zapisać je do oddziału przedszkolnego, w którym od pierwszego września będzie ono odbywało obowiązkowe roczne przygotowanie do szkoły.

 

 

Przepisy prawa nakładają na nauczycieli wychowania przedszkolnego obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. Te same przepisy stanowią, że z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciele zobowiązani są przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Jej wyniki w pisemnej formie nauczyciele powinni sporządzić do 15 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek (dzieci siedmioletnie) albo ma prawo rozpocząć naukę w szkole podstawowej (dziecko, które kończy w danym roku kalendarzowym sześć lat) i przekazać je rodzicom dziecka.

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej powinna zawierać
w zakresie o
panowanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego wyniki obserwacji nauczyciela w obszarze:

 • umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej dziecka,
 • umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania dziecka,
 • sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej dziecka,
 • samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych dziecka

We wszystkich wskazanych powyżej obszarach w informacji powinny być zawarte zapisy dotyczące stwierdzonych przez nauczyciela mocnych strony dziecka, zauważonych trudności, podjętych lub potrzebnych działań wspierających potrzeby dziecka, wskazówki dla rodziców. Ponadto w informacji zawarte powinny być zapisy dotyczące stwierdzonych przez nauczyciela potrzeb rozwojowych dziecka, w tym zauważonych predyspozycji, uzdolnień i zainteresowań i inne dodatkowe spostrzeżenia.

Zanim rodzice zapiszą dziecko do klasy I szkoły podstawowej warto, aby porozmawiali
z nauczycielem wychowania przedszkolnego. Jeżeli nauczyciel wskaże rodzicom na stwierdzone w toku obserwacji dziecka problemy (trudności), to warto zgłosić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu przeprowadzenia diagnozy gotowości szkolnej dziecka.

Analiza gotowości szkolnej jest działaniem złożonym z obserwowania osiągnięć rozwojowych dziecka w podstawowych obszarach ważnych z uwagi na uczenie się na sposób szkolny. Każdy rodzic może dokonać takiej analizy na własny użytek. Powinna ona obejmować ocenę osiągnięć dziecka w kilku obszarach rozwojowych, na które składają się konkretne osiągnięcia i umiejętności takie jak opisane w poniżej tabeli. Tabela może służyć rodzicom do wstępnego rozpoznania gotowości szkolnej dziecka w oparciu o własne spostrzeżenia. Należy przypisać każdej wymienionej kategorii osiągnięć rozwojowych dziecka czy charakteryzuje ona dziecko zawsze, czasami, rzadko czy też nigdy. Im więcej ocen nigdy i rzadko, tym większe wątpliwości co do gotowości szkolnej dziecka. W takiej sytuacji warto zwrócić się do poradni psychologiczno-pedagogicznej z wnioskiem o dokonanie oceny gotowości szkolnej dziecka.

 

Autor: Piotr Wiliński

Pedagog, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu

 

 


Rozwój fizyczny:

Sprawność ruchowa (motoryka duża)

 • zwinnie biega, skacze na jednej nodze, jeździ na rowerze, chwyta piłkę,
 • potrafi kopać piłkę z rozbiegu,
 • potrafi stać na jednej nodze,
 • sprawnie robi przysiad,
 • potrafi przejść po linii stopa za stopą.

Sprawność rąk (motoryka mała)

 • prawidłowo trzyma kredę lub ołówek,
 • potrafi lepić figurki z plasteliny,
 • chętnie buduje z klocków,
 • wycina nożyczkami po śladzie linii prostych,
 • potrafi sznurować buty,
 • wycina nożyczkami po śladzie linii falistych,
 • potrafi wiązać kokardki,
 • rysuje kształty literopodobne.

Rozwój umysłowy

Uwaga

 • skupia się na czynnościach, które lubi,
 • potrafi nie przerywać rysowania,
 • potrafi skupić uwagę podczas opisu obrazka,
 • uważnie słucha, kiedy dorosły czyta książkę, p
 • potrafi skupić uwagę na dwu znanych czynnościach.

Pamięć

 • zapamiętuje treść poleceń,
 • dość szybko uczy się wierszy i piosenek,
 • potrafi odtworzyć tekst z rymem i rytmem,
 • zapamiętuje ważne treści z bajek, książek itp.,
 • zapamiętuje informacje z wycieczek, spacerów itp.,
 • zapamiętuje nowe słowa i zwroty,
 • zapamiętuje kształty figur, liter, cyfr.

Spostrzeganie wzrokowe

 • lubi oglądać książki z obrazkami,
 • opisuje na obrazku: elementy, czynności, stosunki przestrzenne,
 • lubi układać puzzle,
 • lubi układać lub budować według wzoru,
 • szybko znajduje różnice między obrazkami,
 • poprawnie odwzorowuje układy figur.

Spostrzeganie słuchowe

 • chętnie słucha bajek i czytania książek (uważa),
 • skacze, porusza się w rytm muzyki,
 • dzieli zdania na 3–4 wyrazy,
 • dzieli wyraz na 2–3 sylaby,
 • składa wyrazy z 2–3 sylab.

Wiadomości i pojęcia matematyczne

 • poprawnie przelicza do 5, 8, 10, 15,
 • dodaje na konkretach do 3, 5, 10, 12,
 • dodaje w pamięci do 4, 6, 10,
 • odejmuje na konkretach od 12, 10, 7, 4,
 • rozumie pojęcia: mniej, więcej, tyle samo
 • potrafi podzielić liczmany „po równo”.

Rozwój emocjonalny

 • pozostawione w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym w szkole jest spokojne,
 • zwykle stosuje się do poleceń, daje sobą kierować,
 • rzadko obraża się, złości, płacze,
 • próbuje pokonywać trudności, łatwo nie rezygnuje,
 • zwykle kończy rozpoczętą pracę,
 • zależy mu na dobrej ocenie swojej pracy,
 • potrafi zmobilizować się, pospieszyć na polecenie.

Rozwój społeczny Stosunek do rówieśników

 • chętnie bawi się z innymi, szuka towarzystwa,
 • jest lubiane przez dzieci, zapraszane do zabawy,
 • bawi się zgodnie, bez zbytnich konfliktów,
 • pomaga innym dzieciom,
 • pociesza, współczuje innym,
 • stosuje się do poleceń kierowanych do grupy,
 • potrafi współpracować z dziećmi.

 

 

Oprac. na podstawie Janiszewska, B. (2009). Diagnoza dojrzałości szkolnej u progu klasy I. Warszawa: WSiP

 

Zespół Ośrodka SZPAK
60-367 Poznań, ul. Sierakowska 23
tel: 61 8528 558
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Dyżur dla rodziców chcących skorzystać z oferowanych form pomocy odbywa się w poniedziałki w godz. od 15 do 17.
2011 Czy zapisać dziecko do I klasy ?. Zespół Ośrodka Profilaktyki Niepowodzeń Szkolnych. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Powered by Joomla 1.7 Templates